Közzététel
Szerző: admin | 2016 Április. 25 | Címkék: meghívó

MEGHÍVÓ

A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak
2016. 05. 27.-i rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2016 május 27.  16:00
Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.


Napirend:


a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet /jelentés/ elfogadása.

b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.

c) 2015. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.

d) 2015-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, összhangban a civil szervezet céljaival.

e) egyebek.

A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele képviselve van.
Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2016. május 27.-án 18:00 órakor a fent említett helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.
A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk.

Szeged, 2016.április 14.
Kiss Károly Kuratórium elnöke