Meghívó 2021
Szerző: admin | 2021 Április. 19 | Címkék: alapítvány

   MEGHÍVÓ


A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak
rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2021 május 28.  16:00
Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.


 

Napirend:


a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 
/jelentés/ elfogadása.

b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.

c) 2020. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.

d) 2020-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, 
összhangban a civil szervezet céljaival.

e) egyebek.

A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés 
előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele 
képviselve van.
Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a 
megismételt közgyűlésre 2021. május 28.-án 18:00 órakor a fent említett 
helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten 
összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek 
számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog 
mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt 
megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában 
megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a 
tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon 
túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A 
javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot 
napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés 
időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó 
kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt 
időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.
A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk.

Szeged, 2021.április 19.


 Savanya Ferenc
        Kuratórium elnöke